คำถามเรื่องมอเตอร์อย่างง่าย

    ทำมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างง่ายโดยใช้ 1. แม่เหล็กวงกลม  2.  ถ่านไฟฉาย  3.  ลวดทองแดง คลิกครับ

   เฉลย คลิกครับ