แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล
แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง แรงลอยตัว  คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่องกลศาสตร์ของไหล  คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง เครื่องมือวัดความดัน  คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง กฎของปาสคาลและเครื่องอัดไฮโดรลิก

คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่องแรงกระทำต่อผนังด้านข้าง คลิกครับ

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องความตึงผิว  คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง ความหนืด คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่องความดัน  คลิกครับ

แบบทดสอบก่อนเรียน ของไหล ชุดที่ 1  คลิกครับ

แบบทดสอบก่อนเรียน ของไหล ชุดที่ 2  คลิกครับ

แบบทดสอบก่อนเรียน ของไหล ชุดที่ 3  คลิกครับ

โดย วิญญู  ปิยจันทร์