เส้นแรงแม่เหล็ก

     ทดลองสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก โดยโรยผงตะไบเหล็กลงบนแท่งแม่เหล็ก   คลิกครับ