ทดลองชนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยเครื่องบิน

    ที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติแซนเดีย สหรัฐอเมริกา ปี 1988  ได้มีการทดลองใช้เครื่องบินรบแฟนท่อม บินด้วยความเร็ว 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขนกับผนังคอนกรีตของเตาปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์  คลิกครับ