ก้องเกียรติเล่นทราย

     วาดรูปด้วยทราย (กลศาสตร์ของไหล)   คลิกครับ