เครื่องสแกนกระบือ

    คลิกครับ  

   การประเมินรูปร่างของกระบือนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากทุกลักษณะของความสวยงามในอุดคมคติของกระบือนั้น มีความสัมพันธ์กับการให้ผลผลิต ความสมบูรณ์ของพันธุกรรม และมีความเชื่อมโยงการการใช้แรงงาน ดังนั้น การเลือกกระบือเพื่อใช้ประโยชน์จึงมีความจำเป็น เพราะนอกจากจะเลือกกระบือให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ยังถือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยที่สวยงามไว้ในอีกทางหนึ่ง

เนคเทคและสวทช. ได้วิจัย-พัฒนาเทคโนโลยีจัดสร้างเครื่องมือ การประเมินรูปร่างกระบือโดยใช้เครื่องสแกนสามมิติ (3D scanning)” มาสนับสนุนภารกิจสำคัญของโครงการฯ

 

สำหรับการทำงานของเครื่องสแกนสามมิตินั้น ทำงานโดยอาศัยหลักการวัดระยะทางในการหาระยะความลึกของวัตถุตามตำแหน่งต่างๆ บนวัตถุทีละจุด จนได้ข้อมูลครอบคลุมร่างกายครบ 360 องศา ซึ่งวิธีการวัดระยะทางสามารถแบ่งกว้างๆ ได้ 2 แบบ

แบบที่ 1 คือ แบบสัมผัส เช่น Coordinate Measuring Machines (CMMs) ซึ่งใช้หัวฉีดแบบสัมผัสและเคลื่อนที่ได้ติดอยู่บนแขนกล ทำการวัดระยะโดยการแตะหัววัดวิ่งไปยังผิววัตถุ

แบบที่ 2 คือ แบบไม่สัมผัส ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกกว่า โดยการวัดระยะทางใช้หลักการสะท้อนกลับ (Reflective) ของคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีนี้จำแนกออกเป็นวิธีทาง non – optical ที่ใช้หลักการของ radar และ optical โดยใช้ภาพถ่ายในการหาระยะทาง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากการสร้างเครื่องมือแล้ว เนคเนคยังได้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะหืความสวยงามของกระบือและจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้เผยแพร่ของมูลทั้งหมดอีกด้วย