ความเร็วเสียง

     เสียงเดินทางในอากาศด้วยความเร็ว  340 เมตรต่อวินาที  เดินทางในน้ำด้วยความเร็ว  1480 เมตรต่อวินาที  คลิกครับ