ดีเอ็นเอ

   ไม่มีคนใดที่มีดีเอ็นเอเหมือนกัน  การตรวจดีเอ็นเอ จึงสามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ของตัวบุคคลได้ คลิกครับ