พิษวิทยา

   คือการศึกษาสารพิษและผลของสารพิษอันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา และสรีรวิทยา