จุลชีววิทยาทางอาหาร

     จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็น หากต้องการดูให้ชัดเจนต้องดูด้วย กล้องจุลทรรศน์ จุลินทรีย์มีอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งไม่ว่าจะอยู่ในดิน น้ำ อากาศ อาหาร ตาม ผิวหนังและลำไส้ของมนุษย์และสัตว์ เป็นต้น

   คลิกครับ