จลนพลศาสตร์เคมี

         อัตราการเกิดปฏิกิริยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของตัวทำปฏิกิริยาหรือสารผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเวลา ซึ่งอัตราเร็วของปฏิกิริยาจะพิจารณาตั้งแต่ปฏิกิริยาเริ่มเกิดจนกระทั่งปฏิกิริยาสิ้นสุด โดยวัดการเพิ่มขึ้นของสารผลิตภัณฑ์หรือการลดลงของตัวทำปฏิกิริยาต่อเวลาที่ผ่านไป ดังรูปที่ 1 และกราฟรูปที่ 2

 

คลิกครับ