วิธีที่อาร์คิมีดีส แบ่งมุมออกเป็นสามมุมเท่ากัน

จากคณิตคิดเพลิน  โดย ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์