แผ่นดินไหว และ ลอการิธึม

จากคณิตคิดเพลิน  โดย ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์