สกรูของอาร์คิมีดีส

จากคณิตคิดเพลิน  โดย ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์