ภาคตัดกรวย หรือ Conic section

จากคณิตคิดเพลิน  โดย ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์