ภาพลวงตาการลู่เข้าหรือถ่างออก

จากคณิตคิดเพลิน  โดย ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์