โครงสร้างอะตอม (Atomic Structure)

 

     ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ หลายอนุภาค เรียกอนุภาคเหล่านี้ว่า         “อะตอม” ซึ่งแบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้

    อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน  แต่จะมีสมบัติ         แตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น

    สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดทำปฏิกิริยา         เคมีกันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยๆ

 

คลิกค่ะ