แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ


 

    ขดลวด ชุด  ชุดแรก ป้อนกระแสไฟฟ้าสลับเข้าไป  ชุดที่สองต่อกับหลอดไฟ และสวมเข้ากับชุดแรก  หลอดไฟจะสว่างตลอดเวลา กระแสไฟฟ้าที่ได้จากขดลวดที่สองเกิดจากการเหนึ่ยวนำจากขดลวดชุดแรก คลิกครับ