เครื่องเชื่อมไฟฟ้า


 

    หลักการเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า คือ สวมขดลวดขาเข้า(ปฐมภูมิ) บนแท่งแกนเหล็กข้างหนึ่ง ของแท่งแกนเหล็ก 2 ข้างรูปเกือกม้า   อีกข้างสวมเข้ากับขดลวดขาออก (ทุติยภูมิ)  เมื่อเปิดไฟฟ้าเข้าขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดฝั่งขาออกจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้น  มากหรือน้อยขึ้นกับจำนวนรอบของขดลวด   สำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวนขดลวดปฐมภูมิมีจำนวนมากกว่าขดลวดทุติยภูมิหลายเท่า  ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ได้ในขดลวดทุติยภูมิเพิ่มขึ้นหลายเท่าด้วย  สามารถนำไปเชื่อมแผ่นโลหะได้   คลิกครับ