การทำงานของมอเตอร์

การทำงานของมอเตอร์ซิงโครนัส 1/3การทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2/3การทำงานของมอเตอร์รีลักเตนซ์ 3/3
การทำงานของมอเตอร์ซิงโครนัส 1/3

 

  แกนแท่งแม่เหล็ก 2 อัน วางไว้ใกล้กัน แต่ไม่ติดกัน  เมื่อหมุนแกนแท่งแม่เหล็กหนึ่ง จะทำให้แกนแม่เหล็กที่ใกล้กัน ถูกเหนี่ยวให้หมุนตามกันไป คลิกครับ 


การทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2/3

 

     นำแผ่นโลหะกับแท่งแม่เหล็กวางไว้ใกล้กัน แต่ไม่ติดกัน  เมื่อหมุนแกนแท่งแม่เหล็กหนึ่ง จะทำให้แผ่นโลหะที่ใกล้กัน ถูกเหนี่ยวนำให้หมุนตามกันไป  คลิกครับ 


การทำงานของมอเตอร์รีลักเตนซ์ 3/3

 

   นำแผ่นโลหะที่ติดแกนแท่งแม่เหล็ก  2 แผ่น เหมือนกัน วางไว้ใกล้กัน แต่ไม่ติดกัน  เมื่อหมุนแผ่นโลหะหนึ่ง จะทำให้แผ่นโลหะที่ใกล้กัน ถูกเหนี่ยวนำให้หมุนตามกันไป  (ใช้หลักการของมอเตอร์ซิงโครนัส บวกกับมอเตอริ์เหนึ่ยวนำ)  คลิกครับ