พลาสม่า (plasma)


 

   สถานะที่ 4 ของสสาร คือก๊าซที่มีประจุไฟฟ้า คลิกครับ