ลูกโป่งเฮลิคอปเตอร์

      อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. ลูกโป่ง  2. หลอดกาแฟ  3. ไม้และเข็ม  ประกอบเข้าด้วยกัน  กลายเป็นลูกโป่งเฮลิคอปเตอร์ คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

The Balloon Helicopter Newton's Third Law

คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

      อธิบายกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน กับการเคลื่อนที่ของลูกโป่งเฮลิคอปเตอร์