กฏของเลนซ์(Lenz's Law)

คลิกดูภาพเคลื่อนไหวค่ะ


หลังจากฟาราเดย์พบว่า เมื่อสนามแม่เหล้กแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงผ่านวงลวดจะทำให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำขึ้นในวงลวดนั้น  ต่อมาเลนซ์สามารถหาทิศของกระแสที่ไหลในวงลวดนั้นได้ และได้ตั้งเป็นกฎของเลนซ์ มีใจความว่า กระแสเหนี่ยวนำที่ไหลในวงลวดจะไหลในทิศที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กต่อต้านกับสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง.