ตัวต้านทาน (Resistor)
 

     เป็นโหลดไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับลดแรงดัน ไฟฟ้าหรือจำกัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้า ในวงจรความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็น "โอห์ม" (Ohm)

คลิกค่ะ