โวลต์มิเตอร์ (Volt meter)

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (Volt meter)    

    เป็นเครื่องวัดระดับแรงดันไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็น โวลต์ (Volt) ต่อใช้งานโดยการต่อขนานกับโหลดหรือ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ในการควบคุมมอเตอร์มีความจำเป็น ต้องใช้สำหรับการวัดระดับแรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง กับระดับแรงดันใช้งานของมอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุม

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (Amp meter)

     เป็นเครื่องวัดปริมาณกระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็น แอมป์ (Ampere) ต่อใช้งานโดยการต่ออนุกรมกับโหลด หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า ในการควบคุมมอเตอร์มีความ จำเป็นต้องใช้สำหรับการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้า ที่ไหลในวงจร หรือที่ไหลผ่านมอเตอร์

 

คลิกค่ะ