ฟิวส์ (Fuses)
    เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันวงจรทั้งวงจรควบคุม (Control circuit) และวงจรกำลัง (Power circuit) ฟิวส์ทำงานตัดวงจรโดยการหลอมละลายมีทั้งชนิดตัด วงจรทันที (Instantenous) และแบบหน่วงเวลา (Time delay fuse)

คลิกค่ะ