สวิตช์ลูกลอย (Floating Switch)
     เป็นสวิตช์สำหรับควบคุมระดับน้ำหรือของเหลวในถัง สวิตช์ลูกลอย 1 ชุดสามารถใช้ควบคุมระดับน้ำได้ทั้ง ระดับบน และระดับล่าง
  สวิตช์ลูกลอย (Floating Switch)

     ทำงานโดยอาศัยการตรวจจับ (Sensor) ระดับน้ำตาม ที่ตั้งไว้ทั้งระดับบน (Upper limit) และระดับล่าง (Lower limit) เมื่อน้ำลดต่ำลงมาถึงระดับของตัวเซ็นเซอร์ที่ตั้งไว้ด้านล่าง จะทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์ลูกลอยทำงานต่อให้มอเตอร์ ปั๊มน้ำทำงานสูบน้ำเข้าไปในถัง และเมื่อน้ำสูงขึ้นถึงระดับ บนที่ตั้งไว้ หน้าสัมผัสของสวิตช์ลูกลอยก็จากออกตัดกำลัง ไฟฟ้าออกจากมอเตอร์ปั๊มน้ำ

คลิกค่ะ


คลิกค่ะ