การตอบสนองของพืช และ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

    การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเจริญเติบโต (growth movement)    

-  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก  (paratonic movement หรือ stimulus movement)             

-  การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายใน (autonomic movement)

 คลิกครับ