การหายใจระดับเซลล์ (Cell Respiration)
   การหายใจเป็นการสลายสารอาหารเพื่อสร้างพลังงานของสิ่งมีชีวิต ในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ มีวิธีการหายใจ แตกต่างกันไป ซึ่งอาจเป็นการหายใจแบบใช้แก๊สออกซิเจน ( AEROBIC RESPIRATION ) หรือแบบไม่ใช้ แก๊สออกซิเจน ( ANAEROBIC RESPIRATION ) ก็ได้ สิ่งสำคัญของการหายใจแบบใช้แก๊สออกซิเจนคือ โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สซึ่งแบ่งได้เป็น

 คลิกครับ