แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ

แบบทดสอบเรื่องแรงและการเคลื่อนที่  คลิกครับ

แบบทดสอบเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ คลิกครับ

แบบทดสอบเรื่อง งานและพลังงาน คลิกครับ

แบบทดสอบเรื่อง งานและพลังงาน คลิกครับ

แบบทดสอบเรื่อง ก๊าซและบรรยากาศ คลิกครับ

แบบทดสอบเรื่อง ก๊าซและบรรยากาศ คลิกครับ