แรงลมกับไฟฟ้า

       กังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล