ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น

     สถิติพรรณณา  การแจกแจงความถี่ทางเดียว สองทาง  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  ตัวกลางเลขคณิต  ฐานนิยม  มัธยฐาน ฯลฯ  คลิกค่ะ 

ทดสอบ คลิกค่ะ