ที่ว่างในขวด
 


 

    การบรรจุน้ำอัดลมไม่เต็มขวดก็เพื่อป้องกันไม่ให้ขวดระเบิด  เนื่องจากการขยายตัวของแก๊สภายในขวด  คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล