สมบัติของคลื่น 1/6 คลื่นคืออะไร


คลื่นคืออะไร 

     คลื่นทะเล  คลื่นแสง  คลื่นน้ำ  สมบัติของคลื่น  การส่งผ่านพลังงานทางคลื่น ความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่ของอนุภาคกับการเคลื่อนที่แบบคลื่น  ขนาด 1.5  MB คลิกครับ