แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
  1. ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต  คลิกค่ะ
  2. กล้องจุลทรรศน์  คลิกค่ะ
  3. การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน  คลิกค่ะ
  4. การสลายสารแบบใช้ออกซิเจน  คลิกค่ะ
  5. โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์  คลิกค่ะ
  6. ลักษณะทางพันธุกรรม 1  คลิกค่ะ
  7. ลักษณะทางพันธุกรรม 2   คลิกค่ะ