แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว
  1. ระบบหมุนเวียนเลือด  คลิกค่ะ

  2. ระบบย่อยอาหาร  คลิกค่ะ

  3. ระบบหายใจ  คลิกค่ะ

  4. ระบบสืบพันธ์..  คลิกค่ะ

  5. ระบบโครงกระดูก  คลิกค่ะ

  6. การเคลื่อนที่แนวตรง  คลิกค่ะ

  7. ความเร่ง คลิกค่ะ

  8. น้ำหนัก  คลิกค่ะ

  9. กฏการเคลื่อนที่ ของนิวตัน คลิกค่ะ

  10. แรงลัพธ์  คลิกค่ะ