แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา
  1. สารละลายและการละลายของสารต่าง ๆ  คลิกค่ะ

  2. การแยกสาร  คลิกค่ะ

  3. สารเนื้อเดียวและการแยกสารเนื้อเดียว  คลิกค่ะ

  4. สารละลายและการละลายของสารต่าง ๆ  คลิกค่ะ