แม่เหล็กเหลว
 

    คลิกครับ

 • แม่เหล็กเหลว

       ศาสตราจารย์ ฮิโรโอะ  ฮามากูชิ  แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว  โชว์ แม่เหล็กเหลว  (magnetic  ionic liquid)  ที่สามารถติดกับแท่งแม่เหล็กได้ที่อุณหภูมิห้อง  ในห้องทดลองที่โตเกียวแม่เหล็กเหลวนี้ประกอบด้วย  อิออนอย่างเดียว  และสนองตอบต่อสนามแม่เหล็กได้   เชื่อว่าจะเป็นการค้นพบแม่เหล็กเหลวครั้งแรก  คาดว่าจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับการแพทย์  และงานด้านอื่นๆต่อไป

  ศิลปะแปลกๆ จากแม่เหล็กเหลว

      คลิกครับ

       ศาสตราจารย์ ฮิโรโอะ  ฮามากูชิ  แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว  โชว์ แม่เหล็กเหลว  (magnetic  ionic liquid)  ที่สามารถติดกับแท่งแม่เหล็กได้ที่อุณหภูมิห้อง  ในห้องทดลองที่โตเกียวแม่เหล็กเหลวนี้ประกอบด้วย  อิออนอย่างเดียว  และสนองตอบต่อสนามแม่เหล็กได้   เชื่อว่าจะเป็นการค้นพบแม่เหล็กเหลวครั้งแรก  คาดว่าจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับการแพทย์  และงานด้านอื่นๆต่อไป

  ศิลปะแปลกๆ จากแม่เหล็กเหลว

      คลิกครับ

 •