ฝึกปฏิบัติการอ่านสีค่าความต้านทาน
 

คลิกครับ    

ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช