เก้าอี้แห่งชีวิต

人一生的椅子
เก้าอี้แห่งชีวิต

The Chairs of Life

唉 ~ 沒有人能例外,爭什麼 ?!
ไม่มีใครไม่ผ่านเก้าอี้เหล่านี้    
แล้วเราจะช่วงชิงกันเพื่ออะไร ?
Everyone has to pass all these chairs.    
Why and what for do we still trying to compete one another?