จุดศูนย์กลางมวล
แบบฝึกหัดของ อ.จงกล  เรื่อง จุดศูนย์กลางมวล

ข้อใดกล่าวถูกต้อง
จุดศูนย์กลางมวลคือจุดเสมือนรวมน้ำหนักของวัตถุทั้งก้อน
จุดศูนย์ถ่วงคือคือจุดเสมือนรวมมวลของวัตถุทั้งก้อน
จุดศูนย์ถ่วงคือคือจุดเสมือนรวมมวลของวัตถุทั้งก้อน
ไม่มีข้อถูก

คลิกเข้าไปทำค่ะ