Weightless Flights by Zero Gravity Corporation Lift Off
 

    นักบินขึ้นไปลอยอยู่บนเครื่องบิน Zero G  ขณะที่เกิดสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง คลิกครับ