เสียงที่เปลี่ยนไป
 

เสียงที่เปลี่ยนไป

คำถาม

   ทำไมเสียงของไซเร็นของรถดับเพลิงซึ่งกำลังวิ่งมาจึงเปลี่ยนไป

  1. เพราะเครื่องขยายเสียง

  2. เพราะความถี่ของคลื่นเสียง

  3. เพราะความเร็วของรถ

    คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์   คลิกครับ  ขนาด 4.7  MB