เสียงดับเทียนไข
 

เสียงดับเทียนไข

   นัิกวิทยาศาสตร์เล่นเครื่องดนตรี  3 ชนิด

คำถาม

    ราสามารถใช้อะไรดับเทียนไขได้

  1. แซ็กโซโฟน

  2. กลองชุด

  3. เบส

 คำตอบ  เกี่ยวข้องกับแรงดันของเสียง   คลิกครับ  ขนาด 4.4  MB