ยูนิจังก์ชั่นทรานซิสเตอร์(Unijunction transistor : UJT)
   เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ3ขาที่มีรอยต่อพีเอ็นเพียงรอยต่อเดียวยูเจทีมีขาต่อใช้งาน 3 ขา คือ B1, B2 และ E ดังรูป

สัญลักษณ์