พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp