ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับมนุษย์

    ไวรัส (Virus) เป็นอนุภาคขนาดเล็กมาก ไม่มีองคืประกอบของเซลล์ สามารถมองเห็นได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

    แบคทีเรีย (Bacteria) เป็นสิ่งมีชีวิตโพรคาริโอตเซลล์เดียว ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส แต่มีสารพันธุกรรม

   คลิกค่ะ