ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด

ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด

ความเป็นมา


ยุคแรกของการค้นพบ


ยุคที่สองและการพัฒนา


สภาพความนำยิ่งยวด


คุณสมบัติของสาร


ชนิดของสาร


ทฤษฎีจุลภาค


ทฤษฎีควันตัม


การประยุกต์ใช้