บอลลูนลอยได้อย่างไร
   

     มี 2 ชนิด  คือ 1. บรรจุก๊าซเบากว่าอากาศ เช่น ฮีเลียม และไฮโดรเจน  2.  ใช้เตาเผาอากาศ

ของสวทช. คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล