น้ำมหัศจรรย์
  

     เปลี่ยนสีชาของไอโอดีน โดยใช้ดอกไม้ไฟ   คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล